Αναφορές Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Απολογισμός Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Η ΜΕΑΕ αντλώντας δεδομένα της ηλ. αξιολόγησης παράγει την ετήσια αναφοά με τίτλο Απολογισμός Ηλ. Αξιολόγησης. Η παραγωγή της αναφοράς γίνεται μετά τη λήξη της ηλ. αξιολόγσης και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στη Διοίκηση του ΕΑΠ. Επίσης, τμήματα του αποσλογισμού που αφορούν συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) κοινοποιούνται στους Κοσμήτορες των Σχολών στην οποία ανήκουν τα εν λόγω ΠΣ καθώς καθώς και στους Διευθυντές των αντίστοιχων ΠΣ.

Πιο αναλυτικά, στην αναφορά περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Μία σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ΜΕΑΕ.
 • Στοιχεία για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση των διδασκόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης και συγκεντρωτικά συμπεράσματα. 
 • Σύντομες προτάσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης και τη σχέση της με την επιλογή των ΣΕΠ.
 • Τα βασικά στατιστικά μέτρα που αναφέρονται στον απολογισμό.
 • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο Σχολής.
 • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών.
 • Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.

Επίσης, υπάρχουν τρία παραρτήματα τα οποία παρουσιάζουν:

 • Συντομογραφίες.
 • Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές.
 • Σύντομους οδηγούς χρήσης για υπηρεσίες του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης.

Απολογισμός Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (Διαμοιραζόμενες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ))

Ο Απολογισμός Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (Διαμοιραζόμενες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)) αποτελεί συμπληρωματική αναφορά του Απολογισμού Αξιολόγησης. Παράγεται μετά τη λήξη της ηλ. αξιολόγσης και κοινοποιείται στη Διοίκηση του ΕΑΠ. Επίσης, στοιχεία αξιολόγησης απο αφορούν τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) κοινοποιούνται στους Κοσμήτορες των Σχολών στην οποία ανήκουν οι εν λόγω ΘΕ καθώς καθώς και στους Διευθυντές των αντίστοιχων ΠΣ.

Η ύπαρξη Θεματικών Ενοτήτων που διδάσκονται σε παραπάνω του ενός ΠΣ οδηγεί σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη μέτρηση των στατιστικών στοιχείων της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία δημιουργείται και ο απολογισμός της αξιολόγησης, θεωρεί πως στα ΠΣ λαμβάνονται υπόψη μόνο οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτά. Από την άλλη η δεύτερη προσέγγιση συνυπολογίζει όλους τους φοιτητές που ανήκουν σε ΘΕ του ΠΣ ανεξάρτητα από το ΠΣ στο οποίο ανήκουν. Έτσι, κατόπιν μελέτης αλλά και επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους Συντονιστές η μονάδα έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία της παρούσης αναφοράς με στόχο να παράγει εκ’ νέου τις εκθέσεις για τα ΠΣ στα οποία ανήκουν αυτές οι ιδιαίτερες ΘΕ. Με αυτόν τον τρόπο οι Διευθυντές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα στοιχεία αυτών των ΘΕ προσμετρώντας όλους τους φοιτητές τους. 

Απολογισμός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Υλικού από Διδάσκοντες

Η αναφορά αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού από Διδάσκοντες πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στη Διοίκηση του ΕΑΠ. Επίσης τμήματα της συγκεκριμένης αναφοράς αποστέλλονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και στους Διευθυντές των ΠΣ.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης παρουσιάζονται στα ακόλουθα επίπεδα:

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε επίπεδο ΕΑΠ
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε επίπεδο Σχολής
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε επίπεδο ΠΣ

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται καταγραφή της ποιότητα των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που εκδίδονται ή παράγονται από το Ε.Α.Π., μέσω της αξιολόγησης τους από τους διδάσκοντες,  γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω δράσεις επικαιροποίησης του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. 

Αναλυτικά παρουσιάζεται πληροφορία για τα παρακάτω:

 • Το πλήθος συμμετεχόντων.
 • Η μέση τιμή των συγγραμμάτων.
 • Συγκριτική παρουσίαση αξιολόγησης διδασκόντων και φοιτητών.
 • Η αξιολόγηση σε βάθος πενταετίας (υπό επεξεργασία).

Ακραίες Τιμές Αξιολόγησης Διδασκόντων

Η αναφορά Ακραίων Τιμών Αξιολόγησης Διδασκόντων παράγεται ανά ακαδ. έτος με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων της ηλ. αξιολόγησης και κοινοποιείται στη Διοίκηση του ΕΑΠ.

Η αναφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Τμήματα (σε Θεματική Ενότητα) με ακραίες τιμές αξιολόγησης διδασκόντων από φοιτητές
 • Τμήματα (σε Θεματική Ενότητα) με ακραίες τιμές αξιολόγησης διδασκόντων από συντονιστές
 • Συντονιστές που δεν αξιολόγησαν τους διδάσκοντες στις ΘΕ που συντονίζουν
 • Τμήματα (σε Θεματική Ενότητα) με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση διδασκόντων

Οι ακραίες τιμές (outliers) είναι οι μετρήσεις που είναι εξαιρετικά μικρές ή μεγάλες σε σχέση με τις τιμές των υπόλοιπων δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων. Γενικά, πιθανές ακραίες τιμές μπορεί να προκύψουν από σφάλματα μεταγραφής, σφάλματα δεδομένων κωδικοποίησης, ή προβλήματα του συστήματος μέτρησης. Ωστόσο, οι τιμές αυτές μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύουν πραγματικές ακραίες τιμές της κατανομής των δεδομένων.

Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Έχοντας ως επιδίωξη την ανάδειξη της σημασίας της εσωτερικής αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) ενημερώνεται για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία Ακαδημαϊκά Έτη, για τις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε η μελέτη των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΕΑΕ μέσω της δράσης Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης ενημερώνεται ανά διετία και καταγράφει τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή τις ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα κατόπιν γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης. Η καταγραφή γίνεται με την συμπλήρωση κατάλληλης απογραφικής φόρμας η οποία αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΕΑΠ, στους Κοσμήτορες των Σχολών, στους Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ) καθώς και στον επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ.